/ Kaynakça

- Aliağaoğlu, A. ve Narlı, M. (2012). Edebi Miras Turizmi ve Türkiye’de Edebi Mekânlar.  

- Araştırma Yöntemleri (16. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

- Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 60 (kış): 1-18. 

- Büyüköztürk, Ş., Akgün Ö. E. , Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel 

- Çamoğlu, H. (2014). PHP ile yönetilebilir siteler hazırlamak, vidobu. 7 Ağustos 2019 Tarihinde erişildi.www.vidobu.com/egitim/php-ile-yonetilebilir-siteler-hazirlamak. Çetişli, İ. (2008). Edebiyat Sanatı ve Bilimi. Ankara: Akçağ. 

- Çevik, S. (2017). Kültürel Miras Kapsamında Edebiyat Turizmi Deneyimi: Sait Faik Abasıyanık’ın İzinde Otoetnografik Bir Çalışma. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi. 

- Çiftci, G., Çakır, G. & Çakır, A. (2016). Politik Krizlerin Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Journal of Tourism Theory and Research, 2 (2), 126-138. 

- Çimen, H. (2013). Turizm ve Edebiyat Etkileşimi Üzerine. Interactıon Of Tourısm And Lıterature. 

- İsen M. (2006). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., 4 b. 

- Karataş, C., Koç, N. (2012). Edebiyat Turizmine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Edebiyat, Tarih ve Turizm Kavramları. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. Kemer, Antalya. 

- Kemikli, B. (2010). Türk İslam Edebiyatına Giriş. Bursa.

- Özdemir, N. (2009). Turizm Ve Edebiyat. Milli Folklor, 21(82). 

- Özkul, E., Demirer, D., İpar, M.S. (2012). Edebiyatın Pazarlama Aracı Olarak Turizm Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. XII. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya. 

- Pospelov G. (2005). Edebiyat Bilimi, çev: Yılmaz Onay, Evrensel Yay., 2 b. 

- TÜBİTAK (2015). 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi        2015, 8 Eylül 2019 Tarihinde erişildi, http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204_proje_kitapcik.pdf. TÜBİTAK (2018). 49. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi 2018, 8 Eylül 2019 Tarihinde erişildi, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/lise-kitapcik-2018.pdf. TÜBİTAK (2019). 50. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi 2019, 8 Eylül 2019 Tarihinde erişildi, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/lise-kitapcik-2019.pdf. 

- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yurddaş, M. (2013). PHP ile MYSQL arasında bağlantı kurup, veri ekleme, veri çekme. 2 Kasım 2019 Tarihinde erişildi.  http://myurddas.blogspot.com.tr/2013/02/php-ile-mysql-arasnda-baglant-kurup.html. 

 

 

Materyal Tasarımı İçin Kullanılan Kaynaklar 

- Acar, K. (2019). Turizm tanıtım broşürlerinin edebiyat bağlamında analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman. 

- Aydoğan, R. (2014). Dünden Bugüne Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. Ankara: Altındağ. 

- Batur, S. (2014). Türk ve Dünya Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü. İstanbul: Altın. Ercan,E. Türkiye Edebiyat Haritası,  7 Ağustos 2019 Tarihinde https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/44364,turkiyeedebiyatharitasipdf.pdf?0  adresinden erişildi. 

- Ercan,E. Türkiye Edebiyat Haritası,

- Şener, İ., Yıldız, A. (2008). Türk İslam Edebiyatı. İstanbul: Rağbet. 

- Ünalmış, O. (2004). Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. Ankara: Akçağ.