/ İSMET ÖZEL

İSMET ÖZEL

İSMET ÖZEL

Günümüz şair ve denemecilerindendir. 19 Eylül 1944’te Kayseri’de doğdu. İlkokulu Kastamonu’da (1955), ortaokulu Çankırı’da okudu, Ankara Gazi Lisesinden mezun oldu (1962). AÜ Siyasal Bilgi ler Fakültesindeki öğrenimini tamamlamadan ayrıldı. Çeşitli sendikalarda çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1977). Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi’nde (1970-72) ve Ticaret Bakanlığında (197677) görev yaptı. Çıdam Yayınlarını kurdu ve yö netti. 1980’den başlayarak İstanbul Devlet Konservatuarında ve Mimar Sinan Üniversitesi Dev let Konservatuvarında Fransızca okutmanı olarak çalıştı. 1998’de emekli oldu. 

İlk şiiri Yorgun Eylül 1963’te Yelken’de çıktı. İlk dönem şiirleri Türk Dili, Devinim 60, Dönem, Şiir Sanatı, Papirüs, Yeni Dergi, Halkın Dostları dergilerinde yayımlandı (196471). Şiirlerindeki tema, biçim ve anlatım özellikleriy le 1960 sonrası Türk şiirindeki değişimin öncülerinden oldu. 

1970’te Ataol Behramoğlu ve Murat Belge ile birlikte devrimci sanatı savunan ve toplum cu gerçekçi akımın üçüncü kuşağı sayılabile cek şair ve yazarların ürünlerinin yayımlan dığı Halkın Dostları dergisini çıkardı (Mart 1970-Temmuz 1971). Bu derginin Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatıldığı ve yazarlarının tutuklandığı 12 Mart 1971’deki askerî müda haleyi izleyen dönem, kendisi için bir arayış ve değerlendirme dönemi oldu. Bu “hesaplaş ma” şairin dizelerine de yansımıştır. Bu yıl lardan itibaren giderek içe dönük duyarlıkları işleyen şiirler yazdı, siyasi ve felsefi görüşleri bakımından köklü değişiklikler yaşadı. Din sel ve mistik dünya görüşüne yöneldi. 

1984’te yayımla dığı Celladıma Gülümserken ile şiir evreninin ana hatlarını daha berrak çizgilerle belirlemiş göründü. Son kitabı Bir Yusuf Masalında ise mesnevi formuna yakın bir tarz denedi. 

1970’lerin ortasından itibaren şiirleri ni Gösteri, Yazko Edebiyat, Yeni Gündem, Adam Sanat, Sanat Olayı, Diriliş, Mavera, Düşünce, Dergâh gibi dergilerde yayımladı. Üç yılı kapsayan bir süre (1977-79 ve 1981-82) Yeni Devir gazetesinde, 1981-82 ve 1985’ten itibaren de aralıklarla Millî Gazete’de Sel Gi der Kum Kalır adlı köşesinde ve Cuma Mek tupları başlığı altında haftalık yazılar yazdı. Ayrıca Yeni Şafak gazetesinde günlük fıkralar yazmayı sürdürdü. Yeni Devir, Mavera, Dü şünce, Millî Gazete gibi gazete ve dergilerde yayımladığı yazılarından bir kısmını kitaplaş tırdı. Gerek bu yazılarında, gerekse Müslümanca Düşünmeye Başlangıç adını da verdi ği ilk deneme kitabı olan Üç Mesele’de İslami kaynaklardan uzaklaşılarak oluştuğunu düşündüğü sosyopolitik ortamı, Müslü manların kendi kaynaklarına bağlı kalarak gerçekçi ve haklı bir çıkış yolu arama çabala rını savundu. 

Taşlan Yemek Yasak ile 1985 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Deneme Yazarı Ödülü, 1995 Şili Gabriela Mistreal Ödülü’ne değer bulundu. 

Kitapları:

Şiir: Geceleyin Bir Koşu (1966), Evet, İsyan (1969), Cinayet ler Kitabı (1975), Şiirler/1962-74 (1980), Şiir Kitabı (1982), Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar (1984), Erbain/Kırk Yılın Şiirleri (1987), Bir Yusuf Masalı (2000), Çatlayacak Kadar Aşki (Seçme Şiirler, 2003), Of Not Being A Jew (2005), İlaveler ve Vaat edilmiş Bir Şiir (2008), Bir Vefa Daha - Son İlaveler (2010). 

Deneme: Üç Mesele: Teknik, Medeniyet, Yabancı laşma (1978), Şiir Okuma Kılavuzu (1980), Zor Zamanda Konuşmak (1984), Taşları Yemek Yasak (1985), Bakanlar ve Görenler (1985), Faydasız Yazılar (1986), İrtica Elden Gi diyor!.. (1986), Surat Asmak Hakkımız (1987), Tehdit Değil Teklif (1987), Waldo Sen Neden Burada Değilsin? (1988), Cuma Mektupları I, II, III, IV, V (1989-92), Sorulunca Söylenen (1989), Tahrir Vazifeleri (1992), Neyi Kaybettiğini Hatırla (1996), Ve’l Arz (1996), Tavşanın Randevusu (1999), Bile Bile İlginç (2000), Cuma Mektupları 6, 7, 8, 9,10 (2002-2004), Kırk Hadis (2004), Henry Sen Neden Burdasın I-II (2004), Çenebazlık (2007), Kalın Türk (2007), Toparlanın Gitmiyoruz I-IIIII (2008), Tok Kurda Puslu Hava (2009), Neredeyizm (2009), Bileşenleriyle Basit (2009), Ebrulî Külâh (2009), Evet, Hayır mı ? (2009), Allah’ın Emri (Zaid 2010), Evlenseydik Boşanacaktık (2010), Hayatın Mânâsı (2010), Karz-ı Hasen (2011), Siper Beden (2011), Muazzaf (2011), Başbaş Başbaşa Başabaş (2011).

Mektup: Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire, (Ataol Behramoğlu’yla mektuplaşmalar, 1995).